INFORMATIE

TROUWEN IN JULLIE KERK!

HET KERKELIJK HUWELIJK

Geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.

Voor bruidsparen die naast het bezoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand het bijzondere karakter van hun “Ja-Woord” willen vieren als uitdrukking van hun persoonlijke levensgevoel, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een levensbeschouwelijke huwelijksviering.

Daartoe kunnen zij ofwel een beroep doen op een pastor of een dominee als vertegenwoordiger van een kerkgemeenschap dan wel van een bepaalde godsdienstige traditie, of op een vrijgevestigde pastor die onafhankelijk van welk instituut dan ook, jullie persoonlijke wensen zal willen vervullen.

In het geval van een kerkelijk gebonden pastor zullen bruidsparen zich dienen te conformeren aan de levensbeschouwelijke opvattingen, gebruiken en tradities welke door de desbetreffende dominee of pastor namens die kerk worden vertegenwoordigt. In voorkomende gevallen betekent dit dat er beperkingen of zelfs beletselen kunnen gelden; bijvoorbeeld in het geval er sprake was van een eerder, door een scheiding beëindigd huwelijk of, een ander voorbeeld, indien het bruidspaar bestaat uit twee mensen van hetzelfde geslacht.

In zulke of vergelijkbare gevallen, kan er een beroep gedaan worden op de beschikbaarheid van een freelance pastor, die zich onafhankelijk van kerkelijke of godsdienstige tradities ten dienste stelt van bruidsparen met uiteenlopende achtergronden.

Onder de freelance pastores doen zich globaal genomen een tweetal categorieën voor, te weten: pastores die, evenals hun kerkelijk gebonden collega’s, inhoudelijk hun uitgangspunt nemen in specifiek godsdienstige opvattingen en overtuigingen maar zich verder wat flexibeler kunnen opstellen ten aanzien van bijzondere wensen, en.., pastores die zich uitdrukkelijk identificeren met jullie eigen levensvisie en dát dan ook volledig tot uitgangspunt voor jullie huwelijksviering nemen. In dat laatste geval bestaat er zowel naar inhoud als vorm een welhaast onbeperkte vrijheid tot het vervullen van jullie wensen en verwachtingen.

Zowel voor een kerkelijke alsook voor een alternatief levensbeschouwelijke huwelijksviering geldt, dat jullie ruimschoots van tevoren de huwelijksdatum dienen te bespreken met de pastor van jullie voorkeur.